Reglemente för Båstad 1858

KONGL.MAJ:TS

Nådiga Reglemente för Köpingen Båstad, Gifvet Stockholms Slott den 22 October 1858.

§.1.
Köpingens Styrelse skall bestå af en Ordförande och sex Ledamöter, under benämning: ”Förman och De Äldste.

§.2. 
Till Förman antages å allmän, i laga ordning utlyst Sockenstämma en ordentlig lefnadssätt känd, skriftkunnig person, som har förmåga att redigt föra Protocoll och Räkenskaper. Denna Förman, hvilken åtnjuter årlig lön till belopp som alla Köpingens invånare bestämmer, äger att befattningen innehafva så länge han derväl oklanderligt bestrider. Yppas missnöje med hans tillgöranden bör anmälan därom göras till Sockemstämma, som, derest giltiga skäl förefinnas, må hemställa ärendet till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet, på hvars pröfning det ankommer, om Förman, mot hvilken anmärkning blivit framställd, skall från befattningen skiljas eller ej.

§.3.
Förman mottager, efter behörig inventering, Köpingens gemensamma Kassor, Kartor och Handlingar. Kassorna med tillhörande Böcker och verifictioner förvaras af Förmannen, gemensamt med 2:ne, enligt § 7, därtill utsedde ledamöter bland de Äldste, samt under 3:ne lås, till hvilka Förmannen och nämnde båda Ledamöter hafva hvar sin nyckel. Karor och Handlingar deremot förblifva under Förmannens enskilda vård, för att vid förefallande behof vara tillgänglige. Vid Förmans eller två Äldstes ombyte eller avgång, anställs inventering af Kassor m.m. i närvaro af de Äldste. 

§.4.
Förman äger att, utan serskild fullmakt, vid alla tillfällen föra Köpingens talan samt bevaka dess gemensamma rätt och bästa: skolande dock Förmannen i alla vigtiga angelägenheter dessförinnan samråda med de Äldste och ställ sig till efterrättelse de beslut, som dervid i enlighet med nästföljande § 5 fattas. Uppstår fråga om nyutgift, skall derom på allmänt möte med samtliga röstetagande invånare rådgöras och beslutas.

§.5.
Då Köpingens Förman med de Äldste, eller med invånare till öfverläggning sammanträda, förer alltid han ordet och, i händelse vid omröstning och besluts fattande rösterna äro lika, gäller den mening , som af Ordförande biträdes. När Förmannen af sjukdom eller annat laga skäl är hindrad att Ordförandeskapet förrätta, utses de Äldste inom sig Ordförande för tillfället. 

§.6.
Under utöfning af sin befattning äger Förmannen att utaf hvar och en af Köpingens invånare, njuta hörsamhet och lydnad; och tillkommer honom, jemte de Äldste, i öfrigt det hägn och beskydd, hvarom Statens Tjestemän under utöfningen af deras tjenster äro genom lag försäkrade.

§.7.
Sedan Förman blifvit antagen eller tillsatt, kalla han Köpingens röstägande invånare till allmänt sammanträde för val af Sex Äldste, hvilka för två år inväljas, hvarefter genom lottning halfva antalet afgår och sedermera efter två år , de längst tjent, likväl utan hinder för de till afgång berättigade att åter kunna inväljas. De sex Äldste utse, inom sig två ledamöter, att gemensamt med Förmannen ansvara för all Köpingens uppbörd och kassor och derför ordentligt redovisa, samt tillse, det obehöriga utgifter af Köpingens medel ej må äga rum. Af de äldste böra två vara Handlande, två Hantverkare och två Jordbrukare, derest icke omständigheterna till annat förhållande föranleda. Den, som till Ledamot i Köpingens styrelse blifvit invald, äger endast i händelse af laga förfall, eller om han fyllt 60 år, eller ock under de två sistförflutna åren sådan befattning innehaft, vägra emottandet af den erhållna kallelsen. Besvär häröfver må anföras hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande inom Tretio dagar från bevisligen erhållen underrättelse om valet.

§.8.
Vid val av Förman, enligt 2:dra §, och till Äldste, enligt 7§, äfvensom vid afgörande genom omröstning af Köpingens angelägenheter beräknas 1/8:dels röt för hvarje 25 öre Riksmynt af hela den beviljning, hvartill hvar och en af Köpingens invånare, som uppnått myndig ålder och icke står under annans husbondevälde, senast varit debiterad. 

§.9.
Första helgfria Måndag i hvarje månad och oftare, om så erfodras, skola Förman och Äldste sammanträda, å tid och ställe, som af Förmannen bestämmas. Förmannen äger då att till öfverläggning framställa de ämnen, hvari något beslut eller tillgörande anses nödigt; och må Förman eller Äldste icke från nämnde sammanträde förfallolöst uteblifva, vid bot af två (2) Riksdaler Riksmynt, som tillfalla Köpingens kassa.

§.10.
I alla de mål, som tillhöra Förmannens och de Äldstes befattning eller i hvilka deras yttrande erfodras, är Styrelsen skyldig att på behörig kallelse sammanträda, öfverlägga och besluta. Är någon, enligt 9:de §, hindrad att sig för tillfället infinna, företagas och afgöres dock alla i kallelsen antydda frågor så framt Förman och minst 2:ne bland de Äldste tillstädeskommit; men om mål föredrages, som i kallelsen icke upptaget blifvit, må ej beslut derom fattas med mindre Förman och Fyra af de Äldste äro tillstädes och i afgörandet deltaga.

§.11.
Förman och Äldste åligger att handhafva af Byggnads- och Brand-Ordningarne; att ombesörja den uppsigt, de syner och åtgärder, hvilka i detta afseende tillhöra Magistraterne i Rikets städer; att tillse det gator, torg och broar ordentligt underhållas, att snöplogning och renhållning verkställes samt hvad mera, som till allmän ordning inom Köpingen hörer, noga iakttages, på sätt Lag och författningar föreskrifva eller behörigen öfverenskommits; Egande Styrelsen att härutinnan erhålla biträde af nedan omförmälde Police-Uppsyningsman och sexmän.

§.12.
Köpingens Styrelse antager en Police-Uppsyningsman, hvilken åligger att vaka öfver ordning och skick inom Köpingen, anmäla och åtala öfverträdelser af detta Reglemente och öfriga för Köpingen antagne Ordningsbud, söka upptäcka och åtala lagbrott, utan att derigenom får inskränkas den Police-uppsigt, som tillkommer ortens Kronofogde eller Länsman; i brist af godvillig betalning verkställa utmätningar, hvarom Styrelsen, enligt 17:de §, äger gå i författning; samt fortskaffa Förmannens sammanträdeskallelser och i öfrigt gå Förmannen tillhanda i allt hvad denne honom i tjensten uppdrager. Denne Police-Uppsyningsman åtnjuter ur Köpingens Kassa en årlig lön till belopp, som uppnå Styrelsens förslag, af Köpingens invånare betämmes; men skulle han befinnas sakna pålitlighet och drift eller genom oordentlighet i lefnad och vandel göra sig oskicklig och ovärdig att med sin befattning fortfara, varde han af Styrelsen derifrån skiljd. Vid utmätning af resterande bidrag och avgifter till Köpingen, åtnjuter Police-Uppsyningsmannen af den restskyldige 25 öre, då den summa, som utmätes, uppgår till 1 Riksdaler eller derunder, 37 öre, då summan uppgår till och med 3 Riksdaler, 48 öre, när summan uppgår till 6 Riksdaler och då den därutöfver i Riksdaler, allt Riksmynt.

§.13.
Förolämpande i ord, åthäfvor eller gerning mot Police-Uppsyningsmannen eller Sexmän straffas med dylika brott mot vederlikar i Statens tjenst.

§.14.
Köpingen är indelad i sex rotar och derutöfver en så kallad Landtbo-rote. Uti hvardera af desse tillsättes för en så kallad Sexman efter tur husegarne emellan. Hvar och en af desse sednare, som sjelf icke kan eller vill tjensten förrätta, skall dertill anskaffa pålitlig person, hvilken hos Förmannen anmälas och antecknas, men lönas af husegaren och tjenstgör på dennes ansvar. Sexmännen tillkomma icke allensat samma skyldigheter som Sockenfjerdingsmännen, utan skola de afven i det avseende på ordning och fred samt i utmätningsärenden, var Police-Uppsyningsmannen i tjensten dem tillsäger. För biträde i utmätningsförrättningar njuta Sexmännen tillsammans häften af det arvode, som enligt12 §, Police-Uppsyningsmannen bestås, utan minskning i hvad för den sednare bestämts.

§.15.
Till grund för debitering af allmänna afgifter och skattebidrag till Köpingens kassa enligt hvad derom öfverenskommits och serskilt faststäldt blifvit, må vid det sätt som hittills öfligt varit förblifva, dock skall denna debitering eller taxering förrättas under Förmannens ordförandeskap af de Äldste och sex andra af samhällets på Sockenstämman valda Ledamöter, de der samtlige på en gång sammanträda och bestämma det såkallade Sjettingtal, efter hvilket de allmänna utskylderna till Kassan, Skolan, och Fattigvården sedermera utdebiteras af Förmannen samt erläggas qvartalsvis af de dertill skyldiga vid tvång utmätning.

§.16.
Öfver Köpingens allmänna inkomster och utgifter skall Förmannen föra ordentlig räkning och bok samt icke verkställa andra utbetalningar ur samhällets Kassor är sådane, som genom behörighet beslut bestämda blifvit, så framt ej nödigt finnes att till reparationer å bristfällige eldstäder, gator, vägar och broar förskjuta medlen, hvilka då af den försumlige skola till Kassan återgäldas.

§.17.
Då fastställde afgifter af hvad namn som helst till Köpingens Kassor, eller ordentligt beslutade sammanskott icke erläggas på bestämd tid, hvilken dock 2:ne Söndagar å rad bör från Predikstolen kungöras, eger Styrelsen att genom Polis-Uppsyningsmannen och Sexmän medlen infordra i behörig ordning utmäta.

§.18.
Förman och de Äldste skola jemväl utgöra Köpingens Fattigvårdsstyrelse, hvilken det åligger att för kommande året provisionelt föreslå de erforderliga medlen, bestämma hvilka personer deraf böra njuta understöd. Debiteringen häraf intages å samma sedel, genom hviken öfrige samhällets utskylder invånare påföras. Då ärenden, som Fattigvården röra, i Styrelsen förekomma, är Församlingens Kyrkoherde, eller den hans tjenst förestår, alltid sjelfskriven Ledamot deri; bör han om tid och ärende i god tid genom Förmannens försorg blifva underrättad.

§.19.
Inom januari månads utgång hvarje år skall Förmannen hafva afslutat och de Äldsta företaget alla de rörande Köpingen under förflutna året förde Räkenskaper, hvilka derefter, beledsagade af behörigt utlåtande, öfverlämnas till 2:ne på Sockenstämma valda Revisorer, de der inom en månad derefter skola hafva granskat Räkenskaperna och inventerat Kassorna samt till Sockenstämman afgifvit berättelse öfver revisionen dervid antingen tillstyrka décharge eller framställas de anmärkningar, hvartill Revisorerne kunna hafva funnit skäl. Sockenstämman ege derefter besluta om klandertalan emot förvaltningen skall anställas eller ej; men anställes icke sådan klandertalan inom två månader efter det Sockenstämman emottagit revisionsberättelsen, är redogörelsen icke vidare klander underkastad.    

§.20.
I alla öfrige här icke upptagna fall gäller för Köpingens Styrelse hvad angående Sockne-Nämnd genom Kongl. Maj:ts Nådiga förordning den 29:de augusti 1843.är eller derom framdeles kan varda föreskrifvet.

§.21.
För rättighet till idkande af handel i Köpingen erfordras antingen att i Helsingborg hafva vunnit burskap å Handel eller ock Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes tillståndsbref.

§.22.
Handlande och Handtverkare äga att inom sig bilda Handels- och Handtverksföreningar i de afseenden 26 §. Handels-Ordningen och 29 §. Fabriks- och Handtverks-Ordningen den 22 december 1846 antyda; Den som i Helsingborg vunnit burskap å handel äger att i Båstad idka handel med alla sådane varor, hvilka har på grund af nämnde burskap är berättigad att i Helsingborg föryttra; men i öfrigt lända för Båstad till efterrättelse de i högstberörde Handels- samt Fabriks- och Handtverks-Ordningen gifna stadganden, som afse landet

Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder. Datum ut supra.

UNDER HANS MAJ:TS 
Min Allernådigaste Konungs och Herres sjukdom:

CARL.
(Sigill) 
N.F. Wallensten

Scroll to Top